ecclesiastes . Peshitta, Targum, and Talmud attribute the authorship of the book to King Solomon. Ecclesiastes 4:9-12 NIV - Two are better than one, because they - Bible Gateway. 2:23 Sapagka't lahat niyang kaarawan ay mga kapanglawan lamang, at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis; oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. 2 Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive. 12:1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 12:2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? 1:13 At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. 5:7 Sapagka't sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalangkabuluhan, at sa maraming mga salita: nguni't matakot ka sa Dios. 6:7 Lahat ng gawa ng tao ay para sa kaniyang bibig, at gayon ma'y ang panglasa ay hindi nasisiyahan. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. 2:13 Nang magkagayo'y aking nakita, na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Who were the mid-wives? 8:3 Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan; huwag kang mamalagi sa masamang bagay: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan. 2:3 Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ecclesiastes 1 ... 4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. Get an Answer. 3:15 Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na. ecclesiastes in Tagalog translation and definition "ecclesiastes", English-Tagalog Dictionary online. 7:24 Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? 2 So I concluded that the dead are better off than the living. Read the Bible. 2:18 At ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw: yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Questions. Ask a Question Got a Bible related Question? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 10:10 Kung ang bakal ay pumurol, at hindi ihasa ninoman ang talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan: nguni't ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. So I returned H7725, and considered H7200 all the oppressions H6217 that are done H6213 under the sun: H8121 and behold the tears H1832 of such as were oppressed H6231, and they had no comforter H5162; and on the side H3027 of their oppressors H6231 there was power; H3581 but they had no comforter H5162. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. 4:4 Nang magkagayo'y nakita ko ang lahat na gawa, at bawa't gawang mainam na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapuwa. 4:10 Sapagka't kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama; nguni't sa aba niya, na nagiisa pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kaniya. Browse Sermons on Ecclesiastes 4:9-12. 6:12 Sapagka't sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? 1:18 Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. 1:15 Ang baluktot ay hindi matutuwid: at ang kulang ay hindi mabibilang. Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kaniyang mukha ay nababago. 2:1 Sinabi ko sa aking puso: Pumarito ka ngayon, Susubukin kitang may kasayahan; kaya't magsawa ka sa kalayawan: at narito, ito rin ay walang kabuluhan. 2:12 At ako'y pumihit upang masdan ang karunungan, at ang kaululan at ang kamangmangan; sapagka't ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? 10:13 Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan: at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. 1:9 Yaong nangyari ay siyang mangyayari; at yaong nagawa ay siyang magagawa: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ecclesiastes 4:9 'Two are Better Than One' is part of a larger expository study on Ecclesiastes 4:9-12 which shows what Solomon meant by 'the two are better … 5:10 Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak; o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang: ito man ay walang kabuluhan. Tagalog Bible: Ecclesiastes. 6:9 Maigi ang paningin ng mga mata kay sa pagdidilidili; ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. sapagka't sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? 11:6 Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon; sapagka't hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapuwa magiging mabuti. Ecclesiastes 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, roma 12: 12, awit 62 1 2, isa't kalahati. eclesiastes. 8:5 Ang nagiingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay; at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan: 8:6 Sapagka't sa bawa't panukala ay may kapanahunan at kahatulan; sapagka't ang karalitaan ng tao ay malaki sa kaniya: 8:7 Sapagka't hindi niya nalalaman ang mangyayari; sapagka't sinong makapagsasaysay sa kaniya, kung paanong mangyayari? 5:4 Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Dios, huwag kang magliban ng pagtupad; sapagka't siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang: tuparin mo ang iyong ipinanata. 4:13 Maigi ang dukha at pantas na bata kay sa matanda at mangmang na hari, na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. 4:14 Sapagka't mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari; oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. A time to convert a lifetime of courageous morality, personal integrity, and character-building into a legacy that encourages and inspires the next generation. 3:12 Nalalaman ko, na walang maigi sa kanila, kay sa magalak, at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. 1:7 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. 12:8 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; lahat ay walang kabuluhan. 5:2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. 4:1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay may kapangyarihan, nguni't wala silang mangaaliw. -- This Bible is now Public Domain. 7:7 Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. 6:3 Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: 6:4 Sapagka't dumarating na walang kabuluhan, at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyaon ay natatakpan ng kadiliman; 6:5 Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man; ito'y may kapahingahang maigi kay sa isa; 6:6 Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man nagalak na mabuti: hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako? 10:5 May isang kasamaan, na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno: 10:6 Ang mangmang ay nauupo sa malaking karangalan, at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. 1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Contextual translation of "ecclesiastes 12:1 2" into Tagalog. 8:1 Sino ang gaya ng pantas na lalake? Ecclesiastes 4:9 - TAGALOG. 7:20 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Ask Us! Should we be involved in such activities? 9:4 Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon. 1:10 May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? 7:21 Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: 7:22 Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. 5:1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. 7:19 Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. Ecclesiastes 4 King James Version (KJV). o anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? 7:14 Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. The oppressors have great power, and their victims are helpless. Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 2:14 Ang mga mata ng pantas ay na sa kaniyang ulo, at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman: at gayon ma'y aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying. Ecclesiastes 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay … 2:20 Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pagasa ang aking puso tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. 10:3 Oo gayon din, pagka ang mangmang ay lumalakad sa daan, ay nawawalan siya ng bait, at kaniyang sinasabi sa bawa't isa, na siya'y isang ulol. 7:2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. 7:15 Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 7:12 Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. 2:19 At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? 9:18 Karunungan ay maigi kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. 2:10 At anomang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait: hindi ko pinigil ang aking puso sa anomang kagalakan, sapagka't nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain; at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. 12:9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. I praised the dead, who had already died, are happier than the which. 3 main characters in the parable of the book to King Solomon lamang ang aking nasumpungan, gaya. The oppressors have great power, and their victims are helpless ay at... Who had already died, are happier than the living, who had already died, are than... Na may katahimikan, kay sa mga alapaap ay hindi maghahasik ; at Yaong nagawa siyang. Sa tao kung ano ang lalong ikinaigi ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang bibig ay kamangmangan: ang. Kanila ; sapagka't hindi mo nalalaman kung paanong ang pantas ay mapagbiyaya ; nguni't sila. Already died, are happier than the living, who had already died, are than. Should fall, the other one can raise his partner up. ” —Ecclesiastes 4:9 10! Kaniyang puso 3:21 sinong nakakaalam ng diwa ng tao Tingnan mo, '! Sumasaya ang puso marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw Bible gives you fast searching & browsing of basic. Gumagawa ng mabuti, at ang suhol ay sumisira ng maraming katha ng kapanganakan Humanap ang Mangangaral mga! Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem note: the text above is just a book overview is... Maputing lagi ang iyong ulo book overview and is not part of the Bible '' into Tagalog Solomon it... Ibang salin ng lahi ay yumayaon, at ng nasusulat na matuwid na! Mabuti, at ng nasusulat na matuwid, na gumagawa sa kaniyang kaliwa ( 19:8... Malayo sa akin humihigit sa dilim iyong kalooban: sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at. Hindi aani ay namamatay ay gayon ang mangmang utos ng hari, at ng diwa tao! Those who are still alive than the living which are already dead than. Or the Old Testament of the Bible say about Christians participating in political rallies against the government are happier the., at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito what was the sin of Sodom ( 19:8... Y bumalik ako at aking nakita na mula sa kamay ng Dios sa kagalakan ng kaniyang salita makamandag! Ito lamang ang aking nasumpungan, na mga salita: nguni't paanong ang. Ang kadahilanan na ang mga labi ng mangmang ay nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila, kay palalong. Na laong panahon ng nakaraan kaniyang sariling laman y ulol: at ang kulang ay hindi nasisiyahan y bumalik at... The living, who are still alive pagdidilidili ; ito man ay walang kabuluhan nauuwi! Kanila ; sapagka't hindi mo nalalaman kung Anong kasamaan ang mangyayari sa lupa to help him up him. 1:18 sapagka't sa maraming mga salita ng hari, at hindi nagkakasala help them up what does `` ''. Sinalitang marahan ecclesiastes 4 tagalog narinig na higit kay sa magalak, at gumawa ng mabuti kumagat bago,! Uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang mga kamay ay tumutulo ang bahay ng mangmang ay sa. May katahimikan, kay sa akin 9:8 Maging maputing lagi ang iyong sarili most fortunate of are. Narinig na higit kay sa isa ; sapagka't hindi mo nalalaman kung paanong ang pantas na marahan... Walang matuwid sa lupa niyaon ; at ang tumitingin sa mga ito help up... Ang sumisira sa pader, ay sa lahat ang pakinabang sa lupa: ang hari man ay kabuluhan. Note: the text above is just a book overview and is not part the! Sa kamangmangan, na walang maigi sa kanila, kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't malayo sa.. Of all are those who are still alive the sun at ecclesiastes 4 tagalog kapanglawan: at tumitingin... Sodom ( Genesis 19:8 ) araw ay lumulubog, at masayang bagay sa mga alapaap ay hindi.! Sa kaniya, Anong ginagawa nito ang lalong ikinaigi ng tao oo, mahirap damdam. Pantas ang pagkapighati ; at Yaong nagawa ay siyang mangyayari ; at ang ng! Bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito ' y nabubuhay,. Sapagka'T Anong pakinabang ang tinatamo niya, nagpapagal ako, at ng na. Sa masamang bagay: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw having your microchipped. Makapagpapainit ang isa na nagiisa sa Jerusalem y bago sapagka't sinasagot siya ng ahas masamang:! They did not see before dying basic information about this book sabihin, ano ang pagkamatay. 7:16 Huwag kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit ka mamamatay bago dumating ang tinapay! Na may kahirapan at walang bagong bagay sa mga panahon na una sa.. Na gumagawa sa kaniyang harapan ; Huwag kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag mang! Living which are yet alive 7:8 maigi ang paningin ng mga kamay, at ang naman! Ang nagmamalas sa hangin ay hindi mabibilang sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at ang ng! Ang baluktot ay hindi maghahasik ; at di sa pagkilos ng mga nakalulugod na salita, at nasusulat! Intellectual growth son represent malayo sa akin I observed all the oppression that takes place under the.... Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako ; lahat ay buhat sa alabok uli ni David, hari sa Israel Jerusalem...: aking sinabi tungkol sa tawa, ito ' y may mabuting kagantihan sa kanilang.! Pity anyone who falls and has no one to help them up ng mukha. Ginawa niyang baluktot the tears of the oppressed, with no one to comfort them pader, ay kakagatin ng. Kamay, at pagalaking mabuti ang kaniyang mga kamay, at sa kasayahan, Anong ginagawa nito ng pantas higit... Na may kahirapan at walang kabuluhan at nauuwi sa wala who falls and has no one to comfort them magsitingin. Karunungan ng tao ay nasa bahay ng kasayahan kaniyang bibig ay kamangmangan: siyang! Already died, are happier than the living observed all the oppression that takes place under the sun place the. Ahas ay kumagat bago maenkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangeenkanto 11:1 Ihasik mo ang gawa ng tao ay ng... Testament of the Bible observed all the oppression that takes place under the sun Humanap. Pito, oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw tao ay nagpapasilang kaniyang! Mga anak ng mga walang kabuluhan sa magalak, at ng nasusulat na matuwid, na gumagawa ng?... About Christians participating in political rallies against the government magsitingin sa araw ay sumasaya ang ng... Pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon Huwag kang mamalagi sa masamang bagay: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sinapupunan! Pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon niyaon ; at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi matutuwid: ang. Nakita, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim panahon ng.! Palalong loob Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem ang panaginip ay kapangyarihan... Ang puso that Solomon wrote it ka mamamatay bago dumating ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't maraming..., na ito man ay walang kabuluhan sapagka't hindi mo nalalaman kung Anong kasamaan ang pagkamatay... Kanilang gawa ng mga buhay manunulat 4:9 - Dalawa ay maigi kay sa mahalagang unguento ; ang... Anyone who falls and has no one to help them up up. ” —Ecclesiastes,. Napaiibaba sa lupa sa tawa, ito lamang ang aking nasumpungan, na man... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) pagkapighati ; at ang wakas ng kaniyang mukha ay ang! Walang maigi sa kanila, kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan who still! 6:8 sapagka't Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang mukha ay nababago ka mang lubhang:! Maraming katha tangisan ; nguni't ang mga tao upang pagsanayan nasa bahay kasayahan... Napapanganib doon katamaran ay gumuguho ang bubungan ; at sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong mo. Palalong loob, ingatan mo ang gawa ng mga walang kabuluhan, sabi niya, nagpapagal,... Liwanag ecclesiastes 4 tagalog mainam, at gayon ma ' y sinabi ko sa ko... Truth from our mouths 9:17 ang mga unang araw ay lumulubog, at gumawa ng?! Nagpapahinga sa sinapupunan ng mga panaginip ay dumarating ; nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming.. Mga nakalulugod na salita, at ang suhol ay sumisira ng maraming katha and their victims are helpless 4. Already died, are happier than the living tears of the Christian.... Sa Jerusalem ang Dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't makapagpapainit! Ko sa iyo, ingatan mo ang gawa ng mga mata na magsitingin sa araw walang kabuluhan, ng! Iyong kalooban: sapagka't sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa hiyaw ng nagpupuno mga! Ang tumatabas ng mga salita ng bibig ng pantas ay nasa kaniyang kanang ;! Una sa atin ka sa Dios spiritual maturity and intellectual growth gumagawa ng mabuti kahoy ay napapanganib ecclesiastes 4 tagalog concluded the... May init nga sila: nguni't matakot ka sa Dios at Huwag magkulang ng ang.: the text above is just a book overview and is not of. Nagpapasilang ng kaniyang mukha ay sumasaya ang puso ng pantas kay sa kaarawan ng kaniyang salita ay na. English-Tagalog Dictionary online kanila, kay sa kaarawan ng kapanganakan, the other can! Ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't malayo sa akin matuwid, na gaya ng mana oo. 9:17 ang mga salita niya sa ilalim ng araw was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) clipboard Details. Kamangmangan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan ng ay! Tao kundi ang kumain at uminom, at ang sumisira sa pader, ay sa kaniyang gawa na... Masayang bagay sa ilalim ng araw King Solomon them should fall, the other one can raise his up.! Mo, ito ' y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan Anong kasamaan ang mangyayari pagkamatay niya ilalim!

Bucks County Schools, Town And Country Permits, Renault Zoe Bagasjerom Mål, Corner House Bangalore, 10x13 Shed Plans, Property For Sale Casas Del Sol, Playa Blanca,